Huishoudelijk reglement


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKKRING BENELUX PAAL

Algemene bepaling
artikel 1
In het huishoudelijk reglement worden regels gesteld voor de Schaakkring Benelux Paal – eventueel naast andere reglementen – voorwaardenscheppend voor een goed en ordelijk verloop van clubavonden en andere verenigingsactiviteiten.

Accommodatie
artikel 2
Het bestuur zorgt voor een accommodatie in de gemeente Beringen waar de vereniging haar schaakactiviteiten rustig en ongestoord kan uitvoeren.

Clubavond
artikel 3
Iedere vrijdag wordt een clubavond gehouden. Indien een algemeen erkende feest- of herdenkingsdag op een vrijdag valt, wordt in beginsel geen clubavond gehouden. Ook wanneer er tijdens dat weekend een uitwedstrijd voor de Limburgse Interclub plaatsvindt, wordt er geen clubavond gehouden. Tijdens
vakantieperiodes en indien door onvoorziene omstandigheden tijdelijk geen accommodatie beschikbaar is, kan het bestuur bepalen, dat gedurende een vast te stellen periode geen clubavonden plaatsvinden.
artikel 4
De tijdens deze clubavonden te spelen clubkampioenschap en/of andere competities worden gespeeld volgens het door de algemene vergadering vastgestelde wedstrijdreglement. De toernooileider draagt hier de eindverantwoordelijkheid.
artikel 5
Tijdens schaakwedstrijden wordt door iedereen de nodige orde en stilte betracht.
De tot de spelers ter beschikking staande schaakspellen en schaakklokken zijn eigendom van de Schaakkring Benelux Paal. Bij verlies of beschadiging wordt de schade op de veroorzaker daarvan verhaald. De penningmeester bepaalt de hoogte van de te verhalen schade.

Bestuur
artikel 6
Het bestuur bestaat uit minimaal twee meerderjarige personen. De tussen de bestuursleden te verdelen functies bestaan uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, toernooileider, materiaalmeester en jeugdleider. Behoudens het voorzitterschap verdelen de bestuursleden deze functies. Zo spoedig mogelijk
na een algemene vergadering waarin bestuursbenoemingen hebben plaatsgevonden. Een bestuurslid kan meer dan één van de genoemde functies uitoefenen, zij het dat de functies van voorzitter en secretaris door verschillende bestuursleden dienen te worden vervuld. Het bestuur is bevoegd meer functies in het leven te roepen, welke eventueel ook door andere leden of niet-leden uitgeoefend kunnen worden.
artikel 7
Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar benoemd. Na die periode treden zij af, maar zijn terstond herkiesbaar. Indien het aantal door de algemene vergadering benoemde bestuursleden minder dan twee is geworden, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacatures te voorzien.
artikel 8
Het bestuur draagt zorg voor een goed beheer over aan de vereniging toebehorende goederen.

Lidmaatschap
artikel 9
Aanmelding geschiedt schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. De secretaris zorgt ervoor dat een lid ook wordt ingeschreven bij de Schaakkring Benelux Paal en bij de Vlaamse Schaakfederatie. Een lid is verplicht wijziging in de verstrekte gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaris.

Lidgeld
artikel 10
De bijdragen worden bij vooruitbetaling voldaan door storting van het verschuldigde bedrag op de daarvoor bestemde en door de penningmeester kenbaar gemaakte bankrekening of contant betaald aan de penningmeester, voorzitter of secretaris. Bij de vaststelling van de hoogte van het lidgeld
wordt onderscheid gemaakt tussen seniorleden, juniorleden en miniemen. Voor leden met een 2e aansluiting gelden andere tarieven. De schaakclub bepaalt tijdens de Algemene vergadering de hoogte van het lidgeld.

Algemene vergadering
artikel 11
Aan het einde van ieder verenigingsjaar wordt – vóór september – een algemene vergadering gehouden.
artikel 12
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur of een zodanig aantal leden dat minimaal over tien procent van het mogelijk door de leden uit te brengen gedeelte van de stemmen beschikt, dit nodig acht.
artikel 13
Alle leden en wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden hebben toegang tot de algemene vergadering. Het bestuur of een meerderheid van de algemene vergadering kan toestaan dat ook derden de vergadering geheel of gedeeltelijk bijwonen.
artikel 14
Het bestuur is belast met het bijeenroepen van de algemene vergadering. Zij doet dit tijdig, maar uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door een schriftelijke kennisgeving aan alle leden, onder gelijktijdige vermelding van de agenda en eventueel daarbij behorende bescheiden.
artikel 15
Besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Stemmen bij volmacht is toegestaan.
artikel 16
Elk lid heeft 1 stem.

Commissies
artikel 17
Het bestuur is bevoegd één of meer commissies in te stellen ter uitvoering van door haar bepaalde taken. In een commissie kunnen ook niet-leden zitting nemen, zij het dat minimaal één lid van de commissie lid van de vereniging is. Een commissie fungeert onder verantwoordelijkheid van het bestuur, tenzij door de algemene vergadering aan de commissie beslissingsbevoegdheid is toegekend
ten aanzien van nader te omschrijven taken.

Slotbepalingen
artikel 18
In geval van geschillen over de interpretatie van de bepalingen in dit reglement beslist een lid van het bestuur na minimaal één ander bestuurslid daarover geraadpleegd te hebben. Van deze beslissing staat beroep open bij het bestuur. Het bestuur behandelt een beroep tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering of zoveel eerder als mogelijk of noodzakelijk is, doch uiterlijk binnen een maand
nadat het beroep is ingesteld.
artikel 19
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen.
artikel 20
Dit reglement treedt direct in werking nadat de algemene vergadering dit met een meerderheid van stemmen heeft goedgekeurd.

Aldus vastgesteld te Beringen tijdens de algemene vergadering gehouden op 01 juni 2007


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *